25 de juny 2013

Crònica del Seminari de Llançament del Projecte REDDSO


Per Mariano Matamoro - Article publicat al blog de Competències i EPD el 20 de juny de 2013 


Una delegació catalana de 14 persones hem participat en el seminari de llançament del projecte europeu REDSSO (Regions per una Educació per al Desenvolupament Sostenible i Solidari) el 13 i 14 de juny a Lió, França.
Entre les persones participants de la delegació, assistim alguns membres del grup de treball de Competències i EPD juntament amb la representació de la FCONG i del Departament d’Ensenyament.
Durant el seminari de llançament s’han presentat les característiques dels sistemes educatius de les quatre regions participants, a més d’experiències amb una visió des del sud (Argentina, el Marroc, Senegal) per aprofundir en una aposta d’educació per a una ciutadania mundial.
Un altre punt rellevant de la trobada va ser l’intercanvi de reflexions i experiències per a la construcció conjunta d’una definició compartida d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Internacional (EDD-SI).
A manera de resum presentem algunes reflexions que es van presentar:
  • En relació als objectius de la EDD-SI, es considera que es poden organitzar en tres nivells diferents, a nivell de l’alumnat (per promoure l’autonomia, la responsabilitat i el desenvolupament de competències), a nivell de l’entorn (per promoure la cohesió social) i a nivell de la comunitat educativa (per millorar les pràctiques educatives).
  • En relació a la metodologia, s’ha parlat sobre el rol de la persona educadora, que hauria de proposar iniciatives per a l’aprenentatge en un treball compartit (ONG, professorat, educadors), orientat per propostes interdisciplinàries i transversals, però amb un treball aprofundit i com a part d’un procés clar en el temps.
  • També s’ha consensuat que les accions haurien de partir de l’interès de l’alumnat i del seu entorn, combinant coneixements i accions.
  • Altres elements destacables de la EDD-SI és l’interès per treballar amb experiències que connecten el global amb el local, respectant i promovent la construcció de diferents identitats des de la diversitat. També destaca l’orientació cap a l’acció i la cooperació entre les persones i els pobles i la promoció de pràctiques democràtiques.
  • S'han identificar també qüestions per seguir aprofundint o valorant dins del treball de reflexió d’aquest projecte, entre elles la relació de la EDD-SI amb la comunicació i l’avaluació, l’Educació Popular i l’Educació per a la Pau.
  • La disjuntiva entre l'EDD-SI com a procés per acompanyar a l’alumnat a fi que es mobilitzi o com un esforç per educar per triar, també va ser un altre tema pel debat.
  • És important destacar el paper de les ONG com a acompanyants en el procés educatiu del professorat i com a nodes o contactes entre experiències nord-sud que puguin ajudar a ‘sortir del llibre’
Des del projecte Competències i EPD creiem que aquests elements contribueixen a construir un bon marc de referència europeu per al treball conjunt dels diferents agents que participen al projecte REDDSO.
No obstant això, creiem que fa falta explicitar alguns elements clau que enriqueixen i dirigeixen el dia a dia dels qui treballem per a una Educació Transformadora.
En l’apartat d’objectius no hem d’oblidar l’horitzó utòpic de l'EDD-SI, el foment en l’alumnat de la “competència de somiar” i construir un món més just i sostenible. El model actual de relacions desiguals no ens serveix i a les noves generacions els representarà un obstacle per assegurar-se condicions de vida digna per totes i tots.
Per fomentar aquesta competència de somiar, les i els educadors hem de saber transmetre l’optimisme per la possibilitat, per construir el món que “encara no és i que hauria de ser. Aquest aspecte és important en relació a l’equilibri necessari entre la promoció d’actituds i la saturació d’informació. El risc de no fer-ho bé representa que l’alumnat preferirà el camí de l’immobilisme (si cometem l’error de presentar un escenari catastrofista) o del cinisme (si no sabem promoure actituds positives).
L'EDD-SI, en tot cas, hauria de representar per a alumnat i per al professorat, l’espai per aprendre en i per a la incertesa, saber digerir els canvis i transformacions (promogudes o assumides) i no reduir la concepció del món a representacions simplistes que poden caure en el maniqueisme (blanc o negre, bo o dolent).
De l’anterior, també considerem molt valuós el posicionament ètic del professorat davant l’alumnat, la necessitat de la modèstia en el domini d’alguns coneixements i el reconeixement dels sabers de l’alumnat. Promoure una relació horitzontal d’aprenentatge, aprendre i transformar-se junts.
En aquest compromís ètic del professorat també és rellevant el punt de partida i plantejament polític i ideològic des del qual es parteix, fent explícites les creences i incoherències i assumint la responsabilitat pels resultats de les nostres intervencions educatives, mantenir el compromís davant l’alumnat si hem aconseguit que passin a les accions i acompanyar-los en aquest procés.
Totes aquestes reflexions s’han nodrit del procés de formació i reflexió del projecte Competències i EPD (principis metodològics), des de la convicció que l’enfocament competencial permet realitzar els canvis i innovacions necessaris a l’escola per promoure entre l’alumnat una ciutadania crítica, solidària i transformadora.